INOCYBE XANTHOCEPHALA (Description)


photo Photo: Erminio Ferrari.