LEUCOAGARICUS BADHAMII (Description)


photo Photo: G.Wisniewski.