CLITOPILUS DAAMSII (Description)


photo Photo: Enzo Simarco.